Odnowa w Duchu Świętym

 

Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Św. przy naszej parafii istnieje już 13 lat. Została założona w 1994r. przez byłego proboszcza naszej parafii ks. Tadeusza Skrzypczyka, który jest moderatorem odpowiedzialnym za całą Odnowę w naszej archidiecezji.

 

Spotykamy się w każdy poniedziałek po wieczornej mszy św. o godz. 19.00 w salce parafialnej, aby poprzez modlitwę i śpiew wielbić Boga w Trójcy Jedynego.

 

Odnowa to grupa otwarta i każdy może przychodzić na nasze spotkania

  • Jeżeli chcesz, możesz razem z nami poznawać Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć i zwyciężył we wszystkich naszych problemach, także tych, wobec których jesteśmy bezsilni i bezradni.
  • Może – tak jak my – potrzebujesz pomocy Ducha św., aby wprowadził Cię w tajemnicę żywej obecności Chrystusa w sakramentach Kościoła, w jedności na Eucharystii i na wspólnej modlitwie.
  • Możesz razem z nami – we wspólnocie Kościoła poznawać Boga, który zawsze jest z nami.
    Możemy razem kroczyć drogą Odnowy w Duchu Świętym, aby spotkać Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który obiecał być przy każdym z nas, aż do skończenia świata.


Wszystkich, którzy pragną zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym, doświadczyć Jego mocy i otworzyć się na Jego dary oraz modlić się razem z nami serdecznie zapraszamy! Grupa służy swoimi darami i charyzmatami, które pojawiają się na skutek chrztu w Duchu Świętym!

 

 

Chrzest w Duchu Świętym

 

Chrzest w Duchu Świetym nie jest sakramentem, lecz wypływa z sakramentów chrztu oraz bierzmowania. Polega na ożywieniu darów złożonych przez Boga w człowieku w czasie udzielania tych sakramentów. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne pokoju i radości związanych z bliskim przeżywaniem obecności Boga, pojawia się pragnienie opowiadania innym o swoim przeżywaniu wiary.

 

Chrzest w Duchu św. odbywa się zwykle podczas modlitwy całej wspólnoty z nałożeniem rąk na osobę która o to prosi. Często taką modlitwę poprzedza kilkutygodniowe bądź kilkudniowe Seminarium życia w Duchu św. Seminarium życia w Duchu to podstawowa forma ewangelizacji, proponowana przez ruch Odnowy w Duchu Św. Prowadzi do wyzwolenia z grzechu, uzdrowienia wewnętrznego i nawrócenia, przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia, a następnie do przyjęcia charyzmatów, otrzymanych po to, by służyć innym.

 

 

Charyzmaty - co takiego?

 

Najprościej można powiedzieć, że charyzmat jest to nadzwyczajny dar Ducha Św. udzielony jakiejś osobie, dla dobra wspólnoty. Św. Paweł tak pisze o charyzmatach:

 

„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak , jak chce” / 1 Kor 12, 8-11 /

To o czym czytamy w Piśmie św. nie jest tylko historią sprzed 2000 lat. Duch św. wciąż udziela swoich darów, we wspólnotach charyzmatycznych.

 

 

Dar języków - inaczej glosolalia, pojawia się często w modlitwie jednoczesnej uczestników. Jest jednym z najpowszechniejszych darów charyzmatycznych. Polega na uwielbieniu Boga, słowami przypominającymi gaworzenie małego dziecka.

 

 „Ten bowiem , kto mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne.” ( 1 Kor 14, 2 )

Oznacza to, że osoba posiadająca dar języków nie rozumie wypowiadanych słów, gdyż nie od niej zależy, co będzie mówić. Nie jest to dar mowy w danym języku, lecz modlitwa.

 

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie potrafimy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26 )

 

Dar proroctwa – polega na przemawianiu w imieniu Boga z przesłaniem zachęty lub napomnienia, skierowanym do uczestników spotkania ( zasadniczo nie polega na przepowiadaniu przyszłości, choć nieraz i tak się zdarza ). Często słowa prorockie wypowiedziane na spotkaniu modlitewnym przemawiają ze szczególną mocą do zebranych, objawiając im prawdę o sobie. To przekaz radości, światła, napomnienia odwagi, pocieszenia.

 

 „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. ( J 16, 12-13 )

Jezus chce mówić do nas poprzez Ducha Świętego zapewnić, że jest wciąż żywy i obecny wśród nas, że troszczy się o każdego i zna nasze osobiste problemy. 

 

Prorokować to mówić w imieniu Boga, przesyłać specjalną wiadomość do wspólnoty lub pojedynczej osoby od Pana. Św. Paweł mówi:

 

Ten zaś kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu pociesze.( 1 Kor 14, 3 )

Na ogół proroctwa mają dodać odwagi, nadziei i ufności, mają pocieszać i zapewnić o ojcowskiej miłości ze strony Boga. Nie są to nigdy rozkazy , groźby, lecz co najwyżej delikatne napomnienia.

 

„Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. (1 Tes 5, 19-21)

Zgodnie z tymi słowami, każde proroctwo jako pochodzące od Pana zostaje najpierw zbadane ( m. in. zgodność z Pismem św. i nauką Kościoła ). Proroctwo może być przekazane w mowie wiązanej ( wtedy jest potrzebna osoba z darem tłumaczenia języków ) lub może to być fragment z Pisma św. albo obraz.

 

 

Dar tłumaczenia języków – polega na przekazywaniu wiadomości, jaką Duch Św. pragnie zakomunikować nam w językach. Osoba , która otrzymała taki dar podczas tłumaczenia czuje, że w jej usta wkładane są kolejne słowa, tzn. że po wypowiedzeniu pierwszego słowa nasuwa się następne i tak dalej. Trzeba więc odwagi i ogromnej wiary, aby wypowiedzieć tylko jedno słowo , które w danej chwili się słyszy bez jasności tego , co będzie dalej. Dar tłumaczenia nie jest literackim przekładem wiadomości. Jest to zupełnie odrębny dar, który nadaje sens całości, a nie tłumaczy poszczególnych słów.

 

Dar rozeznania duchowego – pozwala na bieżąco weryfikować prawdziwość innych charyzmatów, a także badać poruszenia duchowe ludzi.

 

Dar uzdrawiania – jest to dar modlitwy o duchowe, psychiczne i fizyczne zdrowie osoby proszącej o to Boga. Podobnie jak Pan Jezus uzdrawiał ludzi, tak samo Duch Św. który objawia w Kościele obecność zmartwychwstałego Chrystusa, udziela łaski uzdrowienia. Trzeba nam jednak pamiętać, że uzdrowienie może dotyczyć różnych sfer i nie zawsze bywa widoczne. Dokonuje się naprawdę wiele uzdrowień na płaszczyźnie duchowej – widocznie na tych uzdrowieniach najbardziej Bogu zależy. 

 

 

Nasza grupa modlitewna Odnowy w Duchu Św. nie ogranicza się tylko do troski o własny wzrost duchowy, ale staramy się wychodzić na zewnątrz. Braliśmy udział w przygotowaniach do Dnia Świętości Życia, Dniu Skupienia dla małżonków. Służyliśmy pomocą przy zorganizowaniu tzw. Dnia z Tereską dla młodych, oraz pomagamy duszpasterzom przygotowywać młodzież do sakramentu bierzmowania.

 

Każdemu z nas jednak potrzebna jest odpowiednia formacja. Korzystamy z rekolekcji, które organizowane są dla członków Odnowy w Duchu Św., a także bierzemy czynny udział na ogólnopolskich czuwaniach i kongresach wspólnot charyzmatycznych z całego kraju.

 

 

ZAPRASZAMY!

Ola i Lucyna

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.